Registrace dítě

V případě on-line registrace, prosím, vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky e-mailem. Poté bude přihláška připravena v knihovně k vašemu podpisu (zákonného zástupce i dítěte). Nezapomeňte si  s sebou vzít občanský průkaz (rodič) a 50 Kč k zaplacení ročního poplatku.

I.

(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu.

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.

II.

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně a na webový stránkách knihovny.

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách knihovny.

III.

(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje uvedeného v této přihlášce.

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.

IV.

(1) Zákonný zástupce uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazuje se, že bude dbát, aby čtenář řádně dodržoval podmínky této smlouvy.

(2) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu knihovny splnit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je tento čtenář neuhradí.