Hlava I.

Základní ustanovení

čl. 1

(1) Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm (dále jen MěK) se nachází na ul. Dr. Parmy 254 a je oddělením odboru vnějších vztahů Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm zřízenou na základě Zřizovací listiny vydané městem Frenštát p. R., a to ke dni 1. 1. 2001 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2000, č. j. 70/15 podle par. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle par. 24 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

(2) MěK je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 1611/2002. MěK je základní knihovnou ve smyslu zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovnický zákon), a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené.

čl. 2

(1) Knihovní řád MěK (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž MěK poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(2) Knihovní řád je vydán podle § 4 odst. 7 knihovního zákona.