Hlava IV.

Základní povinnosti uživatelů

čl. 5

(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

(3) Všechny služby MěK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MěK, a způsobem, který není na újmu činnosti MěK a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MěK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

(5) Při práci s výpočetní technikou, s audiálním, reprografickým a jiným technickým zařízením MěK je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MěK. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

(6) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

čl. 6

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

(1) Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů MěK sleduje a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny.

(2) Záznamy pobytu MěK pořizuje pouze za účelem ochrany majetku a knihovního fondu a zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých.

(3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být předány veřejnému úřadu jen v souladu s účelem podle odst. (2).

(4) Záznamy pobytu MěK uchovává 3 dny, případně po dobu nezbytnou k naplnění účelu podle odst. (2).

čl. 7

(1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(2) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

(3) Uživatel je na výzvu zaměstnance MěK povinen předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.