Hlava XI.

Společná ustanovení o výpůjčkách

čl. 40

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem, nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

čl. 41

(1) Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.

(3) Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

čl. 42

(1) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji

  • a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,
  • b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám [s výjimkou podle odst. (2)].

(2) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku

  • a) užívat pro vlastní potřebu,
  • b) bezplatně přenechat k užití osobě navzájem blízké a
  • c) přenechat jiné osobě v případě postupu podle čl. 36 odst. (3). Předáním knihovní jednotky se však uživatel vůči MěK nezbavuje povinností podle odst. (1) knihovní jednotku včas a řádně vrátit apod.

čl. 43

Výpůjční limity

(1) V celé MěK může mít registrovaný čtenář současně vypůjčeno nejvýše čtyřicet knihovních jednotek.

(2) Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše dvacet knihovních jednotek, které jsou zvukovým dokumentem.

(3) Čtenář mladší 15 let má limity vymezené odst. (1) a (2) snížené na polovinu. Na písemně projevené přání čtenářova zákonného zástupce MěK snížení limitů neuplatní. Zákonný zástupce týmž způsobem může určit, že limit bude nižší.

(4) Jednorázově registrovaný čtenář může mít současně vypůjčené nejvýše tři knihovní jednotky.