Hlava XVI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

čl. 62

Ustanovení přechodná

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2) Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny.

(3) Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto znění knihovního řádu se řídí podle dříve platného znění knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto zněním knihovního řádu.

(4) Smluvní pokuty, na něž MěK vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce knihovní jednotky, jejíž včasné a řádné vrácení zpozdné utvrzuje.

čl. 63

Rozhodný právní řád a pravomoc soudu

(1) Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů na jedné straně a MěK na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.

(2) Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy České republiky.

čl. 64

(1) Toto znění je účinné od 01. 10. 2023 ruší a zcela nahrazuje Knihovní řád ze dne 24.08.2022

(2) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Knihovní řád schválený Radou města Frenštátu pod Radhoštěm usnesením č. 252/26/RM/2023, dne 27.9.2023 ruší a zcela nahrazuje knihovní řád ze dne 24.8.2022.

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852.