Příloha č. 2

Pravidla půjčování knihovních jednotek MěK Frenštát p. R. - deskové hry (společenské hry), tematické kufříky a elektronické tužky

 • Deskové hry, tematické kufříky i elektronické tužky jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dětské čtenáře.

 • Půjčují se absenčně, a to pouze jedna knihovní jednotka daného druhu (hra, kufřík, elektronická tužka) na jeden měsíc, bez možnosti prodloužení, bez nutnosti uhradit vratnou zálohu.

 • Deskovou hru, kufřík nebo elektronickou tužku si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 • Čtenářům mladším 15 let se desková hra (kufřík, elektronická tužka) půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

 • Před půjčením je zkontrolován obsah hry (kufříku) a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry (kufříku).

 • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru (kufřík, elektronickou tužku) ve stanoveném termínu.

 • V případě nevrácení deskové hry (kufříku, elektronické čtečky) ve stanovené lhůtě, účtuje MěK zpozdné dle platného ceníku (příloha č. 1 knihovního řádu, čl. VIII)

 • V případě poškození či ztráty části (komponentu), bez které je tato desková hra (kufřík, elektronická tužka) nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (kufříku, elektronické tužky)

 • V případě poškození či ztráty komponentů deskové hry (kufříku, elektronické tužky), který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 14 dnů od vrácení hry (kufříku, elektronické tužky), popř. do data dle dohody s knihovníkem.

 • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád MěK.


3D tisk pro veřejnost

Knihovna nabízí možnost tisku pro veřejnost na 3D tiskárně ORIGINAL PRUSA MINI+ pro nekomerční účely. Tiskárna dokáže vytisknout výrobky do velikosti 18x18x18 cm. Na tisk je používaný filament PLA.

Pravidla 3D tisku:

 • Modely pro 3D tisk si každý uživatel zajišťuje sám.
 • Vlastní návrhy pro tisk si uživatel připraví ve formátu .stl (nebo .gcode pro PRUSA MINI+ a filament PLA) vyplní FORMULÁŘ a soubor odešle zvlášť na knihovna@mufrenstat.cz nebo donese osobně na flash disku! 
 • Před tiskem se uživatel dohodne s knihovníky na požadované velikosti, barvě, termínu vyzvednutí výrobku a dalších náležitostech.
 • Maximálně 3 kusy, větší počet pouze v případě, že může být vytištěn jedním tiskem.
 • Barvu filamentu je možné zvolit podle aktuální nabídky.
 • Pro tisk je možné po dohodě s obsluhou přinést i jiný materiál.
 • Doba tisku jednoho modelu nesmí přesáhnout 7 hodin a provozní dobu knihovny.
 • O přijetí zakázky a termínu vyhotovení tisku rozhoduje knihovník.
 • Tiskárnu obsluhují pouze pracovníci knihovny, uživatel má zakázáno s tiskárnou jakkoliv manipulovat, pokud nemá svolení pracovníků knihovny.


Pronájem Idealabu

Idealab knihovny je otevřená tvůrčí dílna, která vznikla na podporu vzdělávacích a tvůrčích aktivit pro širokou veřejnost a je umístěn v zádveří hlavního vchodu Domu kultury, ul. Dr. Parmy 254, 74401 Frenštát p. R.

Pravidla pronájmu:

 • Pronájem prostor za účelem konání vzdělávacích a tvůrčích aktivit pro širokou veřejnost
 • Cena je účtovaná dle ceníku knihovny za každou započatou hodinu
 • Kapacita je cca 30 osob.
 • Prostor je určen k pronájmu ve všední dny, tedy pondělí-pátek a doba pronájmu by neměla překročit provozní dobu knihovny. V jiných případech je potřeba dobu pronájmu konzultovat s vedoucí oddělení městské knihovny odboru vnějších vztahů.
 • Vedoucí knihovny může v případě potřeby rozhodnout také o souladu podmínek s pronájmem u externích subjektů.


Knihovní řád včetně příloh č. 1 a 2 schválený Radou města Frenštátu pod Radhoštěm usnesením č. 252/26/RM/2023, dne 27.9.2023 ruší a zcela nahrazuje knihovní řád ze dne 24.8.2022.

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852.

Toto znění je účinné od 1.10. 2023.