Hlava III.

Služby uživatelům

čl. 4

(1) MěK poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, rešeršní, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) MěK umožňuje využívat knihovní fond a katalog svého knihovního fondu.

(3) MěK umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MěK a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MěK. MěK umožňuje přístup k internetu.

(4) MěK za úhradu stanovenou v článku IV. přílohy č. 1 knihovního řádu umožňuje z fondu MěK zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30a autorského zákona.

(5) MěK pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce.

(6) MěK informuje o svých službách na internetové adrese "www.knihovnafrenstat.cz", v knihovně a dalšími vhodnými prostředky.

(7) Knihovna nabízí možnost tisku pro veřejnost na 3D tiskárně ORIGINAL PRUSA MINI+ pro nekomerční účely. Tiskárna dokáže vytisknout výrobky do velikosti 18x18x18 cm. Na tisk je používaný filament PLA.  

(8) Nad rámec dosavadních služeb MěK může experimentálně poskytovat nové služby. MěK si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na úhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které MěK pro tuto službu předem stanoví.

(9) Pronájem otevřené tvůrčí dílny knihovny - Idealab, umístěné v Domě kultury, Dr. Parmy 254, 74401 Frenštát p. R., pro externí subjekty, za účelem konání vzdělávacích a tvůrčích aktivit pro širokou veřejnost, a to dle platného ceníku (příloha č.1) a pravidel pronájmu (příloha č. 2).

(10) MěK může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MěK nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MěK nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.