Hlava VII.

Ochrana osobních údajů

čl. 19

Zpracovávané osobní údaje

(1) MěK zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(2) MěK zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

 • a) poskytování služeb čtenářům,
 • b) ochrany majetku MěK a knihovního fondu,
 • c) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců MěK,
 • d) statistického hodnocení činnosti MěK,
 • e) evidence pohledávek a účetních operací,
 • f) postupu při vyřizování žádostí čtenářů,
 • g) informování o službách poskytovaných MěK.
 • (3) Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho
 • a) jméno a příjmení,
 • b) pohlaví,
 • c) datum narození,
 • d) kontaktní adresa v ČR,
 • e) druh a číslo osobního dokladu,
 • f) a stát, který tento doklad vydal.

(4) Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

(5) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

 • a) další adresa,
 • b) e-mailová adresa,
 • c) telefon,
 • d) akademické tituly,
 • e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P.

(6) Základní údaje a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

(7) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

(8) Údaje dle odst. 5 písm. a) až d) uvede čtenář, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MěK využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. Údaj dle odst. 5 písm. e) uvede, pokud chce čerpat výhody, které MěK poskytuje držitelům průkazu.

(9) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o

 • a) čtenářských průkazech,
 • b) provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,
 • c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,
 • d) rezervaci knihovní jednotky,
 • e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MěK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,
 • f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

(10) Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

(11) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěK učinila vůči čtenáři či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MěK a jak tento úřad o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými čtenář dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.

Čl. 19a

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

(1) Práva čtenáře jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

(2) Čtenáři na jeho žádost MěK poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MěK poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

(3) Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí MěK údaje správné. Základní údaje registrovaného čtenáře dle čl. 19 odst. (3) s výjimkou kontaktní adresy, je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle čl. 27 knihovního řádu. Kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefon může čtenář věku alespoň 15 let změnit též online po přihlášení do svého čtenářského konta.

(4) Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že MěK zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MěK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěK odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti čtenáře se užije přiměřeně ust. Hlavy XII. knihovního řádu (Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

(5) Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na tím pověřenou osobu v MěK, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

čl. 20

Uchovávání osobních údajů

(1) Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce MěK uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou

 • a) přihláška čtenáře,
 • b) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost
 • c) účetní a právní doklady

(2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

(3) Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce a ručitele, MěK uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 19 a změny v nich provedené.

(4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazeném serveru a fyzicky oddělené datové síti. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání soubor bezpečnostních opatření, který je několikaúrovňový.

(5) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele MěK uchovává na archivních médiích, která uchovávají stav databází uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu. K archivním médiím přistupuje pouze odpovědný zaměstnanec na základě zvláštního pověření vedoucí MěK. V případě nutné obnovy počítačové databáze nejsou z archivních médií obnovovány údaje anonymizované podle čl. 21 odst. (10).

(6) MěK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi [čl. 51 odst. (5) a čl. 56]. K zajištění přenosu informací nebo správě systémů může MěK využívat služeb třetích stran. MěK ošetří smluvně zpracování osobních údajů s důrazem na jejich zabezpečení a soulad se zákonnými požadavky. Seznam takových subjektů bude zveřejněn na webových stránkách knihovny a též dostupný v tištěné formě na vyžádání.

čl. 21

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1) MěK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MěK vyplněnou přihlášku.

(2) Osobní údaje čtenáře MěK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěK žádný dluh.

(3) Osobní údaje čtenáře MěK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období [čl. 25 odst. (2)] uplynul jeden rok, a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MěK. Na žádost čtenáře uchovává MěK osobní údaje vždy o jeden rok déle.

(4) Účetní údaje MěK likviduje po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce.

(5) MěK nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím vedoucího MěK podle čl. 9 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(6) Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře likviduje MěK spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

(7) Pokud je táž osoba zároveň čtenářem, ručitelem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MěK její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(8) Čtenář, který vůči MěK nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti MěK a výpůjčnímu protokolu MěK. Tyto údaje přitom musejí pocházet z kalendářního roku, od jehož konce uplynulo alespoň šest měsíců. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká (čl. 44).

(9) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MěK skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

(10) Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.