Hlava VIII.

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

čl. 22

Čtenářská práva a povinnosti

(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MěK

 • a) dodržovala knihovní řád,
 • b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,
 • c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

 • a) dodržovat knihovní řád,
 • b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem
 • c) a plnit včas a řádně všechny své závazky vůči MěK.

čl. 23

(1) MěK může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen "zablokovat čtenářská práva") zejména tehdy, když registrovaný čtenář MěK nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MěK splatný peněžitý dluh.

(2) Zablokovat čtenářská práva může MěK též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo MěK, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

(3) Právo MěK zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

čl. 24

Čtenářský průkaz

(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem.

(2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MěK poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(4) Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit.

(5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Jeho cena je zahrnuta v zápisném.

(6) Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle čl. III přílohy č. 1 knihovního řádu.

(7) Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu je zdarma.

čl. 25

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

(1) Čtenářská práva podle čl. 22 trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 21 odst. (2) a (3).

(2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(3) MěK na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář splní všechny podmínky stanovené knihovním řádem. Čtenář je povinen zaplatit poplatek za jedno registrační období [čl. 26 odst. (1)].

(4) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(5) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(6) Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení schválena.

čl. 26

Zápisné a poplatek za registrační období

(1) Čtenář při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v čl. I přílohy č. 1 knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období. Podle čl. I přílohy č. 1 knihovního řádu se postupuje i při zaplacení prodloužení čtenářských práv.

čl. 27

Prokazování totožnosti po registraci čtenáře

(1) MěK žádá ověření totožnosti čtenáře při

 • a) prodloužení čtenářských práv podle čl. 25 odst. (6),
 • b) odblokování čtenářských práv podle čl. 23 odst. (2),
 • c) změně údajů podle čl. 19 odst. (7) a při změně e-mailové adresy u knihovníka,
 • d) generování hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,
 • e) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,
 • f) výpisu historie konta čtenáře
 • g) vracení zálohy či přeplatku,
 • h) vystavení duplikátu průkazu
 • j) a pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MěK zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.

(2) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. (1) MěK ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby [čl. 15 odst. (1)].

(3) Ověření totožnosti čtenářova zástupce žádá MěK vždy.

čl. 28

Prodloužení čtenářských práv s omezením

(1) MěK na žádost čtenáře bezplatně prodlouží, a to i opakovaně, o další rok trvání těch jeho práv, která nejsou spojena s dluhem čtenáře (čtenářská práva s omezením). Čtenářská práva s omezením se nevztahují zejména na poskytnutí absenční výpůjčky podle Hlavy X.

(2) Žádost podle odst. (1) může čtenář podat osobně v knihovně, prostřednictvím internetu či jiným způsobem, který knihovna k tomu účelu nabídne.

(3) Čtenářská práva s omezením skončí uplynutím registračního období, na žádost čtenáře či zahájením registračního období bez omezení podle čl. 25 odst. (6).