Hlava VI.

Registrace čtenáře

čl. 12

Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

(1) Žadatel o registraci (dále jen "žadatel") věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel usazený v České republice, který tuto skutečnost doloží.

(3) Usazenost se dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti veřejnou listinou možné, může MěK připustit doložení usazenosti jiným věrohodným způsobem; v takovém případě se lhůta pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí přihlášky čtenáře dle čl. 16 prodlužuje na jeden měsíc.

(4) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

(5) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.

čl. 13

Registrace čtenáře mladšího 15 let

(1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

(2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

(3) Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem může být též zákonný zástupce.

čl. 14

Ustanovení k ručiteli podle čl. 13

(1) Ručitel, který je fyzickou osobou, musí být zletilý, plně svéprávný, splňovat podmínky pro zápis za čtenáře MěK, a současně nesmí mít on ani jiný čtenář, za kterého ručí, vůči MěK splatný dluh.

(2)Ručitel musí být registraci osobně přítomen, prokázat svou totožnost a ručitelské prohlášení podepsat v přítomnosti zaměstnance MěK. Platí pouze v případě registrace čtenáře mladšího 8 let (včetně).

(3) Osobní přítomnost ručitele není nutná, pokud jeho podpis pod zárukou za splnění závazků žadatele o registraci bude úředně ověřen a žadatel prokáže, že ručitel splňuje podmínky odst. (1) nebo (2), např. předložením občanského průkazu ručitele.

(4) Ručitel žadatele mladšího 15 let též nemusí být osobně přítomen, pokud je zároveň jeho zákonným zástupcem a žadatel při registraci hodnověrně prokáže svou totožnost zpravidla průkazem obsahujícím jméno, příjmení, datum narození a fotografii.

čl. 15

Registrace právnické osoby

(1) Právnická osoba se sídlem nebo s odštěpným závodem umístěným v České republice požádá MěK o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím odštěpného závodu nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které MěK vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.

(2) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.

(3) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby MěK vydala čtenářský průkaz.

čl. 16

Společné ustanovení pro registraci všech osob

MěK je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.

čl. 17

Vznik právního vztahu

Právní vztah mezi MěK a žadatelem vznikne, jakmile MěK se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MěK vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

čl. 18

Více souběžných registrací

Duplicitní registrace fyzické osoby za čtenáře MěK není přípustná.