Hlava XIII.

Závazek čtenáře

čl. 50

Plnění závazku

(1) Nepeněžitý i peněžitý závazek, včetně vrácení výpůjčky, je možno plnit v MěK, kde vznikl.

(2) MěK může umožnit též bezhotovostní plnění peněžitého závazku.

(3) Po podání žaloby lze plnit dluh v MěK.

(4) MěK je povinna přijmout plnění závazku i od osoby odlišné od čtenáře (dlužníka), je-li jednoznačné, za koho je závazek plněn.

čl. 51

Prodlení se splněním závazku

(1) Je-li čtenář v prodlení se splněním závazku, MěK má právo čtenáře o splnění závazku upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté závazek splněn, MěK má právo postupovat podle čl. 56.

(2) MěK čtenáře upomíná nejprve e-mailem (případně zasláním SMS), poté upomíná na adresu jeho trvalého pobytu, pokud čtenář pro styk s MěK nezvolí korespondenční adresu. Předžalobní výzvu posílá MěK na adresu trvalého pobytu čtenáře uvedenou v jeho čtenářské přihlášce.

(3) Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, MěK mu odesílá pouze upomínky e-mailem (případně zasílá SMS). Upomínku, další upomínky a předžalobní výzvu MěK odesílá jeho zákonnému zástupci (popř. ručiteli) na adresu trvalého pobytu

(4) Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji MěK odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

(5) Čtenář je povinen MěK nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny vyplacené třetím osobám. Paušální výši některých náhrad stanoví čl. IX přílohy knihovního řádu.

(6) Splatnost nákladů za upomínku nebo předžalobní výzvu nastává dnem jejího odeslání.

čl. 52

Zpozdné

(1) V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MěK zaplatit smluvní pokutu (dále jen zpozdné). Tutéž povinnost má čtenář i v případě události podle čl. 54 odst. (1), a to až do uzavření dohody o způsobu náhrady škody [čl. 54 odst. (3)].

(2) Zpozdné se počítá ke každé výpůjčce zvlášť, a to za každý byť i započatý provozní den, a to až do jejího vrácení. V případě prodlení s vrácením knihovních jednotek uvedených v čl. 37 odst. (2) se počítá zpozdné za každý byť i započatý provozní den knihovny, v níž má být výpůjčka vrácena. Výši zpozdného za jeden den prodlení stanoví čl. VIII přílohy knihovního řádu.

(3) Zpozdné se počítá jen za první rok prodlení. Další postup MěK se řídí čl. 53. a čl. 56.

(4) Zpozdné je splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.

(5) Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

(6) Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

(7) Zpozdným je utvrzena povinnost vrátit vypůjčenou knihovní jednotku včas a řádně. Zaplacení zpozdného nezbavuje čtenáře povinnosti vrátit knihovní jednotku, případně ji nahradit podle čl. 54.

čl. 53

Prodlení s vrácením delším než rok

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a MěK do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MěK stanoví obdobně podle čl. 54.

čl. 54

Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její ztrátě či zničení během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou knihovní jednotku je považována i knihovní jednotka neúplná či zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu dále upotřebitelná

(2) O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny nebo její pověřený zaměstnanec. Náhradu je možné provést

  • a) věcnou náhradou nebo
  • b) v penězích.

Na základě této volby uzavře MěK se čtenářem dohodu o náhradě škody. Dokud není tato dohoda uzavřena, oznámení škody nemá právní význam, zejména není překážkou prodlení podle čl. 51 a práva MěK na zpozdné podle čl. 52.

(3) Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě nákladů podle čl. VII. přílohy knihovního řádu.

(4) V penězích se škoda hradí částkou, za kterou byla vypůjčená knihovní jednotka pořízena a paušální částkou stanovenou v čl. VII.

(5) Je-li prostřednictvím biblioschránky vrácena zničená knihovní jednotka, o způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny nebo jí pověřená osoba. MěK informuje čtenáře e-mailem či telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

(6) Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní a věcné náklady MěK na úkony související s likvidací škody.

čl. 55

Náhrada poškozené knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k jejímu poškození během doby, kdy ji měl vypůjčenou.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí zjevné poškození, které významně snižuje možnost užití či kvalitu knihovní jednotky. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

(3) Škoda se stanoví podle čl. VII přílohy č. 1 knihovního řádu, pokud není škoda zjevně vyšší. V takovém případě MěK čtenáři vyčíslí výši škody v jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne, není-li jiná dohoda.

(4) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.

čl. 56

Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů MěK může chránit svá práva

  • a) u soudu,
  • b) u orgánů činných v trestním řízení,
  • c) odprodejem pohledávky jiné osobě,
  • d) nebo dalším zákonem předvídaným způsobem.

čl. 57

(1) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo její pověřená osoba. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(2) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

čl. 58

Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy použijí přiměřeně.