Hlava V.

Služby určené registrovanému čtenáři

čl. 8

(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 10.

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky podle čl. 37 až čl. 39.

(5) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku MěK k vymezeným účelům.

(6) Registrovaný čtenář má právo si rezervovat předem na určitou dobu přístup k internetu.

(7) MěK může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.

čl. 9

Vedoucí MěK může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Vedoucí tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MěK,

b) dluží alespoň 5 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo

c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád,

d) opakovaně nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo

e) má vůči MěK opakovaně splatný peněžní dluh.

čl. 10

Meziknihovní výpůjční služby

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MěK a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona za úhradu stanovenou v čl. VI přílohy č. 1 knihovního řádu.

čl. 11

Přístup ke čtenářskému kontu

(1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně.

(2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněno heslem.

(3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MěK, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

(4) Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(5) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MěK.