Hlava X.

Absenční výpůjčka

čl. 32

Smlouva o absenční výpůjčce

(1) MěK se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) MěK uzavře pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(3) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce na jeho čtenářské konto. Výpis čtenářského konta poskytne MěK čtenáři při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá. Podle volby čtenáře mu jej MěK poskytuje v listinné nebo elektronické podobě.

čl. 33

(1) Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby,

  • a) jakmile ji nepotřebuje
  • b) před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.

(3) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.

(4) Knihovní jednotky je možné vracet i prostřednictvím tzv. biblioschránky (vhozové schránky) umístěné u vchodu do budovy Městského kulturního střediska, a to pouze pokud povaha knihovní jednotky takové vrácení umožňuje bez rizika poškození. Knihovní jednotka je vrácena následující provozní den po vhození do biblioschránky.

čl. 34

Výpůjční lhůta

(1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2) Výpůjční lhůta je u všech typů výpůjček 4 týdny. V odůvodněných případech může vedoucí MěK udělit výjimku.

(3) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MěK předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(3) Již běžící výpůjční lhůtu MěK může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(9) Registrovaní čtenáři, kteří dosáhli věku 60 let anebo kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizace, mají právo, aby jim byla paušálně přiznána výpůjční lhůta delší o 14 dnů, a to na 6 týdnů. Tato delší lhůta se nevztahuje na prodlužování výpůjček. Prodlužování výpůjček se řídí dle čl. 35.

čl. 35

Prodlužování výpůjční lhůty

(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Prodlužování není přípustné u ostatních knihovních jednotek - elektronická čtečka knih, tematické kufříky, společenské hry, audioknihy, kouzelné čtení Albi a jiné, jak upravuje příloha č. 2 knihovního řádu..

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty, a to 12 týdnů (4 týdny výpůjční lhůta + max. 8 týdnů prodloužená výpůjční lhůta). U čtenářů ve věku 60 let a u držitelů průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizací je tato doba 14 týdnů (6 týdnů výpůjční lhůta + max. 8 týdnů prodloužená lhůta).

(4) Výpůjční lhůta se prodlouží o stejnou dobu, jaká uplynula od okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení. Výjimku tvoří čtenáři ve věku 60 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizace, kde se liší výpůjční lhůta a prodloužená výpůjční lhůta jak uvedeno v bodě 3, čl. 35.

(5) Výpůjční lhůta se čtenáři prodlouží v případě, že o prodloužení požádá osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem na adrese "knihovna@mufrenstat.cz". Rovněž si čtenář může prodloužit výpůjční lhůtu sám, a to prostřednictvím webových stránek www.knihovnafrenstat.cz, kde po přihlášení do svého čtenářského konta změnu provede. Čtenáři se prodlužují vždy výpůjční lhůty, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

(6) Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, MěK bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. MěK tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. MěK z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

čl. 36

Opětovná výpůjčka

(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu výpůjční lhůty vrátit a může si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (čl. 52). Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek MěK za čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

(3) Knihovní jednotku podle odst. (1) si může vypůjčit i jiný čtenář.

(4) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

čl. 37

Rezervování knihovní jednotky

(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití. Maximální počet rezervací je 10 knihovních jednotek.

(2) Rezervování provádí MěK na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele.

(3) Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit MěK náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v čl. V přílohy č. 1 knihovního řádu.

(4) Při zadání rezervace uvádí čtenář datum, do kdy má o rezervovanou knihovní jednotku zájem. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle odst. (3).

(5) MěK může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení rezervace MěK čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.

čl. 38

(1) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(2) O splnění rezervace uvědomí MěK čtenáře způsobem, který si čtenář zvolil při registraci (vyrozuměním elektronicky, anebo posláním sms).

(3) MěK nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě. To neplatí, pokud nedoručení nebo pozdní doručení nastalo zaviněním MěK.

(4) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá jeden týden. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit náklad MěK podle čl. 33 odst. (2).

(5) V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty podle odst. (4) o jeden týden.

(6) Čtenář může předem pozastavit splnění rezervace, a to až do odvolání. Pozastavením rezervace neztrácí své pořadí. Pozastavení nebrání ve splnění rezervací jiných čtenářů.

čl. 39

(1) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

(2) Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklady MěK podle čl. 37 odst. (3).