Hlava XII.

Reklamační řád

čl. 44

Uživatel, který není spokojen (dále jen "stěžovatel")

  • a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MěK poskytla,
  • b) s tím, že mu služba ze strany MěK poskytnuta nebyla, ač měla být,
  • c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MěK poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo
  • d) s jakoukoliv další skutečností týkající se MěK,

má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

čl. 45

Obsah reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má MěK odeslat vyřízení reklamace.

čl. 46

(1) Reklamace se podává ústně nebo písemně v knihovně.

(2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MěK může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

(3) Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu "knihovna@mufrenstat.cz".

čl. 47

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou pro vyřízení reklamace je vedoucí knihovny, popř. jiná osoba pověřená vyřizováním reklamací.

čl. 48

Lhůta a forma vyřízení reklamace

(1) Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(2) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

čl. 49

Stížnost řediteli Městského kulturního střediska

Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli Městského kulturního střediska.