Knihovní řád

Hlava I.

Základní ustanovení

čl. 1

(1) Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm (dále jen MěK) se nachází na ul. Dr. Parmy 254 a je součástí Městského kulturního střediska, které je organizační složkou Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm zřízenou na základě Zřizovací listiny vydané městem Frenštát p. R., a to ke dni 1. 1. 2001 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2000, č. j. 70/15 podle par. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle par. 24 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

(2) MěK je veřejnou knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 1611/2002. MěK je základní knihovnou ve smyslu zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovnický zákon), a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené

 

čl. 2

(1) Knihovní řád MěK (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž MěK poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(2) Knihovní řád je vydán podle § 4 odst. 7 knihovního zákona.

 

Hlava II.

Vymezení základních pojmů

čl. 3

(1) Knihovní jednotka - každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž rám obrazu, speciální obal, sluchátka, elektronické zařízení apod.

(2) Knihovní fond - soubor veškerých knihovních jednotek, které MěK zpřístupňuje svým uživatelům.

(3) Volný výběr - část knihovního fondu, která je uživateli přístupná, bez  zprostředkování knihovníkem.

(4) Uživatele knihovny (dále jen uživatel) -  každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MěK, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

(5) Registrovaný čtenář knihovny (též jen čtenář) - uživatel, který vstoupil s MěK do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MěK umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.

(6) Registrační období -  časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu MěK poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

(7) Každá výpůjčka z knihovního fondu - je buď prezenční nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MěK výslovné svolení (podle ustanovení čl. 32), aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny. Pro dočasné poskytnutí práva užití autorského díla, které knihovna poskytne čtenáři, se ustanovení o výpůjčce použijí přiměřeně.

(8) Výpůjční lhůtou - doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MěK při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

 

Hlava III.

Služby uživatelům

čl. 4

(1) MěK poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) MěK umožňuje využívat knihovní fond a katalogy svého knihovního fondu.

(3) MěK umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MěK a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MěK. MěK umožňuje přístup k internetu.

(4) MěK za úhradu stanovenou v článku IV. přílohy č. 1 knihovního řádu umožňuje z fondu MěK zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30a autorského zákona.

(5) MěK pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce.

(6) MěK informuje o svých službách na internetové adrese „www.knihovnafrenstat.cz“, v knihovně a dalšími vhodnými prostředky.

(7) MěK může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MěK nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MěK nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

 

Hlava IV.

Základní povinnosti uživatelů

čl. 5

(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

(3) Všechny služby MěK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MěK, a způsobem, který není na újmu činnosti MěK a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MěK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

(5) Při práci s výpočetní technikou, s audiálním, reprografickým a jiným technickým zařízením MěK je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MěK. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace. Uživatel nese plnou zodpovědnost za zásahy do konfigurace PC či za jiné porušení podmínek manipulace s PC a škody tím způsobené knihovně.

(6) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

 

čl. 6

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

(1) Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů MěK sleduje a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním a obrazovým zaznamenáváním svého pobytu (dále jen záznam pobytu).

(2) Záznamy pobytu MěK pořizuje pouze za účelem zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých.

(3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být jiné osobě nebo veřejnému úřadu zpřístupněny, v jeho prospěch užity a předány jen v souladu s účelem podle odst. (2).

(4) Záznamy pobytu MěK uchovává po dobu nezbytnou k naplnění účelu podle odst. (2).

 

čl. 7

(1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(2) Vynesení knihovní jednotky, případně pokus o její vynesení bez registrace výpůjčky je považováno za krádež a bude oznámeno orgánům činným v trestním řízení.

 

Hlava V.

Služby určené registrovanému čtenáři

čl. 8

(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 10.

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky podle čl. 37 až čl. 39.

(5) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku MěK k vymezeným účelům.

(6) Registrovaný čtenář má právo si rezervovat předem na určitou dobu přístup  k internetu.

(7) MěK může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.

 

čl. 9

Vedoucí MěK může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Vedoucí tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MěK,

b) dluží alespoň 5 000 Kč  tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo

c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

 

čl. 10

Meziknihovní výpůjční služby

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MěK a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb. za úhradu stanovenou v čl. VI přílohy č. 1 knihovního řádu.

 

čl. 11

Přístup ke čtenářskému kontu

(1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně.

(2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněno heslem.

(3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MěK, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

(4) Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(5) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MěK.

 

Hlava VI.

Registrace čtenáře

čl. 14

Registrace čtenáře věku 15 a více let

(1) Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) věku 15 a více let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel usazený v České republice, který tuto skutečnost doloží. Je-li žadatel občanem Evropské unie (dále jen EU), postačuje, pokud doloží usazenost na území EU.

(3) Usazenost se dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti veřejnou listinou možné, může MěK připustit doložení usazenosti jiným věrohodným způsobem; v takovém případě se lhůta pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí přihlášky čtenáře dle čl. 17 prodlužuje na jeden měsíc.

(4) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

(5) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.

 

čl. 15

Registrace čtenáře mladšího 15 let

(1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

(2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

 

čl. 16

 Registrace právnické osoby

(1) Právnická osoba se sídlem nebo s organizační složkou podniku umístěnou v České republice požádá MěK o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky podniku nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které MěK vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.

(2) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.

(3) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku 15 a více let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby MěK vydala čtenářský průkaz.

 

čl. 17

Společné ustanovení pro registraci všech osob

 MěK je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.

 

čl. 18

 Vznik právního vztahu

Právní vztah mezi MěK a žadatelem vznikne, jakmile MěK se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MěK vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.  Žadatel svým podpisem současně potvrzuje, že byl seznámen s knihovním řádem.

 

Hlava VII.

Ochrana osobních údajů

čl. 19

Zpracovávané osobní údaje

(1) MěK nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem nebo jeho zástupcem. To neplatí ohledně údajů o pobytu v knihovně podle čl. 6 a osobních údajů zpracovávaných za účelem přístupu k internetu.

(2) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, MěK zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, jeho zákonného zástupce, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a) ochrany majetku MěK při prezenčních výpůjčkách z fondu mimo volný výběr a při absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o zaměstnancích MěK, kteří tyto transakce provedli; 

b) poskytování kvalitních služeb čtenářům a kontroly jakosti práce zaměstnanců MěK,

c) statistického hodnocení činnosti MěK,

d) naplnění povinností uložených MěK obecně závaznými právními předpisy, zejména knihovním zákonem, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

e) postupu při nevyžadování smluvní pokuty [(čl. 54), odpuštění dluhu (čl. 58) a udělení výjimky (čl. 62)].

(3) Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho

a) jméno a příjmení,

b) pohlaví,

c) datum narození,

d) adresa trvalého pobytu, popřípadě adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu cizince) nebo adresa pobytu v

zahraničí, nepobývá-li čtenář na území ČR

e) druh a číslo osobního dokladu a

f) stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

(4) Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

(5) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

a) korespondenční adresa,

b) e-mailová adresa,

c) akademické tituly,

d) další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.) a

e) číslo účtu pro účel bezhotovostního platebního styku.

(6) Základní údaje a další údaje zákonného zástupce, případně osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

(7) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a případné korespondenční adresy osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

(8) Statistické údaje jsou údaje o dosaženém nebo probíhajícím vzdělání čtenáře,

o druhu vzdělání a o současném povolání čtenáře. Tyto údaje není žadatel o registraci povinen uvést. Pokud je uvede, MěK je používá pouze ke statistickým účelům.

(9) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o

a) vydaných a zrušených čtenářských průkazech,

b) provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,

c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,

d) rezervaci knihovní jednotky, 

e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MěK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,

f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce a

g) odůvodnění žádosti čtenáře, aby MěK po něm nežádala smluvní pokutu (čl. 54), aby mu odpustila dluh (čl. 58) nebo aby mu MěK udělila výjimku (čl. 62).

(10) Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi čtenářem, a MěK, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

(11) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěK učinila vůči čtenáři, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MěK a jak tento úřad o návrhu rozhodl.

(12) Práva čtenáře jako subjektu údajů stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaručena. V souladu s § 11 tohoto zákona má čtenář právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

(13)  Čtenáři na jeho žádost MěK umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených a náhled do údajů vedených v počítačové databázi. Čtenáři též může být poskytnuta kopie dokladů a údaje vytištěné z databáze. MěK má v takovém případě právo požadovat úhradu nezbytných nákladů na poskytnutí informace. Pro tuto úhradu se užije přiměřeně ust. čl. V. přílohy č. 1 knihovního řádu.

(14) Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí MěK údaje správné. Jde-li o základní údaje registrovaného čtenáře dle odst. (3), je čtenář povinen tyto údaje prokázat přiměřeně dle ust. čl. 27 knihovního řádu.

(15) Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že MěK zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů požádat MěK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, blokováním nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěK odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti čtenáře se užije přiměřeně ust. Hlavy XII. knihovního řádu (Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

(16) Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem na Úřad pro ochranu  osobních údajů.

 

čl. 20

Uchovávání osobních údajů

(1) Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce MěK uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou

a) přihláška čtenáře,

b) změnové formuláře, na kterých se uvádějí změny údajů proti stavu zaznamenaném na přihlášce čtenáře,

c) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost, aby MěK po něm nežádala smluvní pokutu (čl. 54),

odpustila dluh (čl. 58) nebo udělila výjimku (čl. 62),

d) účetní a právní doklady

(2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

(3) Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce MěK uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 19 a změny v nich provedené.

(4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazeném serveru a fyzicky oddělené datové síti.  Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

(5) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce MěK uchovává na archivních médiích (datové pásky, CD–ROM apod.), která uchovávají stav databází uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu.

(6) MěK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi [čl. 53 odst. (5)].

 

čl. 21

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1) MěK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MěK vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zákonný zástupce čtenáře projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů svým podpisem pod svými osobními údaji, které uvedli na čtenářské přihlášce.

(2) Osobní údaje čtenáře MěK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěK žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva a že proti němu MěK právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

(3) Osobní údaje čtenáře MěK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období [čl. 25 odst. (2)] uplynula dvě léta a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MěK.

(4) Pro osobní údaje uživatele, zpracovávané za účelem přístupu k internetu, se ustanovení odstavců (1) až (3) použijí přiměřeně.

(5) MěK nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele MěK podle čl. 9 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(6) Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře MěK likviduje MěK spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

(7) Pokud je táž osoba zároveň čtenářem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MěK její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(8) Čtenář, který vůči MěK nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti MěK a výpůjčnímu protokolu MěK. Tyto údaje přitom musejí pocházet z kalendářního roku, od jehož konce uplynulo alespoň šest měsíců. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká (čl. 45).

(9) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MěK skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

(10) Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním.

(11) Osobní údaje zachycené na archivních médiích se likvidují blokací těchto údajů.

 

Hlava VIII.

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

čl. 22

 Čtenářská práva a povinnosti

(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MěK

a) dodržovala knihovní řád,

b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

a) dodržovat knihovní řád,

b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem a

c) plnit včas a řádně všechny své závazky vůči MěK.

 

čl. 23

(1) MěK může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MěK nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MěK splatný peněžitý dluh.

(2) Zablokovat čtenářská práva může MěK též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo MěK, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

(3) Právo MěK zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

 

čl. 24

Čtenářský průkaz

(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem.

(2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MěK poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(4) Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, MěK je povinna tomuto čtenáři zablokovat jeho čtenářská práva, a to až do vystavení duplikátu čtenářského průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování. Pokud čtenář ohlášení ztráty průkazu provede telefonicky nebo jiným způsobem na dálku (např. e-mailem), je povinen bez zbytečného odkladu ještě ohlášení potvrdit při osobní návštěvě.

(5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Tento průkaz je zdarma.

(6) Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle čl. III přílohy č. 1 knihovního řádu.

(7) Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu je zdarma.

 

čl. 25

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

(1) Čtenářská práva podle čl. 22 trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 21 odst. (2) a (3).

(2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(3) MěK na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář zaplatí poplatek za jedno registrační období [čl. 26 odst. (1)] a splní všechny podmínky stanovené knihovním řádem.

(4) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(5) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně nebo prostřednictvím internetu. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(6) Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení schválena.

 

čl. 26

Zápisné a poplatek za registrační období

(1) Čtenář při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v čl. I přílohy č. 1 knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období.

 

čl. 27

Prokazování totožnosti po registraci čtenáře

(1) MěK žádá ověření totožnosti čtenáře při

a) prodloužení čtenářských práv podle čl. 25 odst. (6),

b) odblokování čtenářských práv podle čl. 23 odst. (2),

c) změně údajů podle čl. 19 odst. (7) a při změně e-mailové adresy u knihovníka,

d) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,

g) výpisu historie konta čtenáře

h) vracení zálohy či přeplatku,

i) vystavení duplikátu průkazu

j) pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl

tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MěK zablokuje čtenářská práva toho

registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.

(2) Totožnost čtenáře MěK ověřuje stejným způsobem jako při zápisu.

(3) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. (1) MěK ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby [čl. 16 odst. (1)].

(4) Ověření totožnosti čtenářova zástupce žádá MěK vždy.

 

čl. 28

Prodloužení čtenářských práv s omezením

(1) MěK na žádost čtenáře bezplatně prodlouží, a to i opakovaně, o další rok trvání těch jeho práv, která nejsou spojena s dluhem čtenáře (čtenářská práva s omezením). Čtenářská práva s omezením se nevztahují zejména na poskytnutí absenční výpůjčky podle Hlavy X.

(2) Žádost podle odst. (1) může čtenář podat osobně v knihovně, prostřednictvím internetu či jiným způsobem, který knihovna k tomu účelu nabídne.

(3) Čtenářská práva s omezením skončí uplynutím registračního období, na žádost čtenáře či zahájením registračního období bez omezení podle čl. 25 odst. (6).

 

Hlava IX.

Prezenční výpůjčka

čl. 29

Výpůjčka z volného výběru

(1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile si uživatel vybere knihovní jednotku z volného výběru.

 

čl. 30

Výpůjčka mimo volný výběr

(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje MěK pouze registrovanému čtenáři.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.

 

čl. 31

Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám

(1) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li splněny podmínky čl. 32, nebo ji vrátit.

(2) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 42 odst. (2)], nebo

b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve.

(3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MěK nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční [čl. 32 odst. (1)].

(4) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky na místo, odkud byla vypůjčena.

 

Hlava X.

Absenční výpůjčka

čl. 32

 Smlouva o absenční výpůjčce

(1) MěK se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) MěK uzavře pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(3) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky do paměťových médií. Čtenáři poskytne MěK listinný výpis záznamů o jeho závazcích vůči MěK (výpis čtenářského konta) při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá.

 

čl. 33

(1) Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas,  a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby,

a) jakmile ji nepotřebuje

b) před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce splněna  a ukončena.

(3) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.

 

čl. 34

 Výpůjční lhůta

(1) Výpůjční lhůta je u všech typů výpůjček 4 týdny. Výjimka je pouze u výpůjček čteček elektronických knih, kde je výpůjční doma zkrácená na 14 dnů.

(2) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MěK předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(3) Již běžící výpůjční lhůtu MěK může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(9) Registrovaní čtenáři, kteří dosáhli věku 60 let anebo kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizace, mají právo, aby jim byla paušálně přiznána výpůjční lhůta delší o 14 dnů, a to na 6 týdnů. Nevztahuje se na výpůjčky čteček elektronických knih, kde je výpůjční doma zkrácená na 14 dnů. Rovněž se nevztahuje na prodlužování výpůjček. Prodlužování výpůjček se řídí dle čl. 35.   

 

čl. 35

Prodlužování výpůjční lhůty

(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně. Prodlužování se týká knihovních jednotek, časopisů a brožur. Výpůjčku lze prodloužit celkem dvakrát.  Výjimka je u čteček elektronických knih, kde prodloužení výpůjční lhůty není přípustné a rovněž u specifických knihovních jednotek jako jsou elektronické čtečky knih, tematické kufříky, společenské hry a jiné.

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše 12 týdnů (4 týdny výpůjční lhůta + max. 8 týdnů prodloužená výpůjční lhůta). U čtenářů ve věku 60 let a u držitelů průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizací je tato doba 14 týdnů (6 týdnů výpůjční lhůta + max. 8 týdnů prodloužená lhůta).

(4) Výpůjční lhůta se prodlouží o stejnou dobu, jaká uplynula od okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení. Výjimku tvoří čtenáři ve věku 60 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizace, kde se liší výpůjční lhůta a prodloužená výpůjční lhůta jak uvedeno v bodě 3, čl. 35.

(5) Výpůjční lhůta se čtenáři prodlouží v případě, že o prodloužení požádá osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem na adrese „knihovna@mufrenstat.cz“. Rovněž si čtenář může prodloužit výpůjční lhůtu sám, a to prostřednictvím webových stránek www.knihovnafrenstat.cz, kde po přihlášení do svého čtenářského konta změnu provede.  Čtenáři se prodlužují vždy výpůjční lhůty, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

(6) Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, MěK bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. MěK tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. MěK z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

 

čl. 36

 Opětovná výpůjčka

(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu výpůjční lhůty vrátit a může si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (čl. 54). Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek MěK za čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

(3) Knihovní jednotku podle odst. (1) si může vypůjčit i jiný čtenář.

(4) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

čl. 37

Rezervování knihovní jednotky

(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití. Maximální počet rezervací je 10 knihovních jednotek.

(2) Rezervování provádí MěK na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele.

(3) Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit MěK náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v čl. V přílohy č. 1 knihovního řádu.

(4) Při zadání rezervace uvádí čtenář datum, do kdy má o rezervovanou knihovní jednotku zájem. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle odst. (3).

(5) MěK může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení rezervace MěK čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.

 

čl. 38

(1) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(2) O splnění rezervace uvědomí  MěK čtenáře záznamem do čtenářského konta a dále případně i písemně, způsobem, který si čtenář zvolil při zadání rezervace (vyrozuměním v listinné podobě poštou anebo elektronicky).

(3) MěK nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě. To neplatí, pokud nedoručení nebo pozdní doručení nastalo zaviněním MěK.

(4) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá jeden týden, prodlužuje se na dva týdny, pokud si čtenář objednal zaslání písemného vyrozumění v listinné podobě poštou. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit náklad MěK podle čl. 33 odst. (2).

(5) V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty podle odst. (4) o jeden týden.

(6) Čtenář může předem pozastavit splnění rezervace, a to až do odvolání. Pozastavením rezervace neztrácí své pořadí. Pozastavení nebrání ve splnění rezervací jiných čtenářů.

 

čl. 39

(1) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

(2) Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklady MěK podle čl. 33 odst. (2).

 

Hlava XI.

Společná ustanovení o výpůjčkách

čl. 40

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem, nestanoví-li knihovní řád jinak. Výpůjčka knihovního fondu mimo knih (jako např. čtečka elektronických knih, deskové hry apod.) se řídí pravidly půjčování předmětů dle přílohy č. 2. knihovního řádu.

 

čl. 41

(1) Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.

(3) Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

 

čl. 42

(1) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji

a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,

b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám [s výjimkou podle odst. (2)].

(2) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku

a) užívat pro vlastní potřebu,

b) bezplatně přenechat k užití osobě navzájem blízké a

c) přenechat jiné osobě v případě postupu podle čl. 32 odst. (3). Předáním knihovní jednotky se však uživatel vůči MěK nezbavuje povinností podle odst. (1) knihovní jednotku včas a řádně vrátit apod.

 

čl. 43

 Výpůjční limity

(1) V celé MěK může mít registrovaný čtenář současně vypůjčeno nejvýše čtyřicet  knihovních jednotek.

(2) Čtenář mladší 15 let má limity vymezené odst. (1) snížené na polovinu. Na písemně projevené přání čtenářova zákonného zástupce MěK snížení limitů neuplatní. Zákonný zástupce týmž způsobem může určit, že limit bude nižší.

(3) Pokud MěK čtenáři odešle předžalobní výzvu [čl. 53 odst. (1)], zároveň sníží jeho výpůjční limity na polovinu a po dobu jednoho roku od splnění dluhu mu neumožní jejich zvýšení.

(4) Jednorázově registrovaný čtenář může mít současně vypůjčené nejvýše tři knihovní jednotky.

 

čl. 44

Čtenář věku 15 a více let může, jako součást ochrany před zneužitím svého čtenářského průkazu, požádat MěK, aby snížila počet knihovních jednotek, které lze na tento průkaz současně vypůjčit. Tuto úpravu může čtenář učinit i sám prostřednictvím internetu nebo v knihovně prostřednictvím čtenářského počítače. Obdobně je možné zvýšit tento počet zpět až na limitní hodnoty podle čl. 43.

 

Hlava XII.

Reklamační řád

čl. 45

Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)

a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MěK poskytla,

b) s tím, že mu služba ze strany MěK poskytnuta nebyla, ač měla být,

c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MěK  poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo

d) s jakoukoliv další skutečností týkající se MěK, má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

čl. 46

Obsah reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má MěK odeslat vyřízení reklamace.

 

čl. 47

(1) Reklamace se podává ústně nebo písemně.

(2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MěK může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

 

čl. 48

Podání reklamace

(1) Reklamace se podává v knihovně

(3) Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu  „knihovna@mufrenstat.cz“.

 

čl. 49

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou pro vyřízení reklamace je vedoucí knihovny, popř. jiná osoba pověřená vyřizováním reklamací.

čl. 50

 Lhůta a forma vyřízení reklamace

(1) Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(2) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

 

 

 

čl. 51

Stížnost řediteli Městského kulturního střediska

Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli Městského kulturního střediska.

Hlava XIII.

Dluh čtenáře

čl. 52

Plnění dluhu

(1) Nepeněžitý i peněžitý dluh, zejména vrácení výpůjčky, se plní v knihovně, kde vznikl.

(2) MěK může umožnit též bezhotovostní plnění peněžitého dluhu.

(3) MěK je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

 

čl. 53

Prodlení se splněním dluhu

 (1) Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, MěK má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté dluh splněn, MěK má právo postupovat podle čl. 57.

(2) MěK čtenáře upomíná na adresu jeho trvalého pobytu, pokud čtenář pro styk s MěK nezvolí korespondenční adresu . Předžalobní výzvu posílá MěK na adresu trvalého pobytu čtenáře.

(3) Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, MěK mu odesílá pouze jednu upomínku, další upomínky a předžalobní výzvu MěK odesílá jeho  zákonnému zástupci.

(4) Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji MěK odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

 

čl. 54

Zpozdné

(1) V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MěK zaplatit smluvní pokutu (dále jen zpozdné). Tutéž povinnost má čtenář i v případě události podle čl. 56 odst. (1), a to až do uzavření dohody o způsobu náhrady škody [čl. 56 odst. (3)].

(2) Zpozdné se počítá za překročení výpůjční doby, v níž má být výpůjčka vrácena. Výši zpozdného stanoví čl. VIII přílohy č. 1 knihovního řádu.

(3) Zpozdné se počítá jen za první rok prodlení. Další postup MěK se řídí čl. 55.

(4) Zpozdné je splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.

(5) Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

(6) Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

(7) Právem na zpozdné není dotčeno právo na náhradu škody ani jiné právo MěK stanovené knihovním řádem.

 

čl. 55

 Prodlení s vrácením delším než rok

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a MěK do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MěK stanoví obdobně podle čl. 56.

 

čl. 56

 Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(1) Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob.

(2) Škodu podle odst. (1) čtenář oznámí neprodleně.

(3) Čtenář nahrazuje škodu podle své volby

a) věcnou náhradou nebo

b) v penězích. Na základě této volby uzavře MěK se čtenářem ústní dohodu o náhradě škody.

(4) Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou.

(5) V penězích se škoda hradí částkou, za kterou byla vypůjčená knihovní jednotka pořízena a paušální částkou stanovenou v čl. VII.

(6) Čtenář je povinen uhradit náklad MěK na knihařské a knihovnické zpracování, který je paušálně stanoven v čl. VII přílohy č. 1 knihovního řádu. Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody. Je-li skutečný náklad vyšší, MěK má právo vedle paušální částky též žádat převyšující náklad.

(7) Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní a věcné náklady MěK na úkony související s likvidací škody.

 

čl. 57

Náhrada poškozené knihovní jednotky

(1) Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčenou knihovní jednotku poškodí tak, že sice je dále použitelná, ale její užitná hodnota je podstatně snížena.

(2) Škodu podle odst. (1) čtenář oznámí neprodleně.

(3) Škoda se stanoví paušální částkou podle čl. VII přílohy č. 1 knihovního řádu, pokud není škoda zjevně vyšší. V takovém případě MěK čtenáři vyčíslí výši škody v jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne, není-li jiná dohoda.

(4) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.

(5) Čtenář je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní jednotky, zda jsou jako poškozené označeny, jinak se má za to, že škodu způsobil on. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je knihovní jednotka takto poškozena, je ji MěK na jeho výzvu povinna označit.

 

čl. 58

(1) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje rada města. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(2) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

 

čl. 59

Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy použijí přiměřeně.

 

Hlava XIV.

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

čl. 60

 Zveřejnění knihovního řádu

(1) Knihovní řád je zpřístupněn

a) k nahlédnutí v každé knihovně na dostupném místě,

b) na internetových stránkách MěK na adrese „www.knihovnafrenstat.cz,

c) každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma a

d) případně i jiným vhodným způsobem.

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

 

čl. 61

 Zveřejnění změn knihovního řádu

(1) Změny Knihovního řádu MěK oznámí uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností

a) v každé knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,

b) na internetových stránkách MěK a

c) jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.

(2) Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.

 

Hlava XV.

Výjimky z knihovního řádu

čl. 62

(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

(2) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

 

Hlava XVI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

čl. 63

Ustanovení přechodná

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2) Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny.

(3) Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto znění knihovního řádu se řídí podle dříve platného znění knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto zněním knihovního řádu.

(4) Smluvní pokuty, na něž MěK vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí dosavadním zněním knihovního řádu. 

 

 

Pravidla půjčování předmětů

Pravidla půjčování čteček elektronických knih MěK Frenštát p. R.

·         Elektronické čtečky jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dospělé čtenáře.

·         Půjčují se absenčně na 14 dnů bez možnosti prodloužení na vratnou zálohu 500,- Kč.

·         Čtečku si mohou vypůjčit pouze registrovaní čtenáři starší 15 let s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

·         Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení totožnost platným občanským průkazem.

·         Při půjčování čtečky je s každým čtenářem uzavřen předávací protokol, ve kterém jsou stanoveny všechny podmínky.

·         Čtenář je povinen prokázat svou totožnost při půjčování i vracení platným občanským průkazem.

·         Před půjčováním je zkontrolována funkčnost čtečky, půjčuje se nabitá, obsluha čtenáře seznámí se základním ovládáním čtečky.

·         Čtečka je půjčována s knihami, staženými na paměťovou kartu, které jsou dle autorského zákona volnými díly. Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.

·         Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. Při vracení je čtenář povinen počkat dokud obsluha nezkontroluje její funkčnost.

·         V případě poškození či ztráty příslušenství nebo čtečky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

·         Pokud nebude čtečka vrácena ve sjednané lhůtě, uhradí čtenář poplatky z prodlení ve výši 10,- za každý započatý den prodlení.

·         Při vracení čtečky obdrží čtenář potvrzení a je mu vrácena záloha po započtení případných pohledávek.

 

 

Pravidla půjčování deskových her (společenských her) MěK Frenštát p. R.

·         Deskové hry jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dětské čtenáře.

·         Půjčují se absenčně, a to pouze jedna hra na jeden měsíc bez možnosti prodloužení, bez nutnosti uhradit vratnou zálohu.

·         Deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

·         Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

·         Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.

·         Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.

·         V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

·         Při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu.

 

Pravidla půjčování tematických kufříků a elektronické tužky MěK Frenštát p. R.

·         Tematické kufříky i elektronické tužky jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dětské čtenáře.

·         Půjčují se absenčně, a to pouze jeden kufřík (jedna elektronická tužka) na jeden měsíc bez možnosti prodloužení, bez nutnosti uhradit vratnou zálohu.

·         Kufřík nebo elektronickou tužku si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

·         Čtenářům mladším 15 let se kufřík či elektronická tužka půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

·         Před půjčením kufříku je zkontrolován obsah a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech jeho komponentů (knihy, hrací předmět a ostatní).

·         Čtenář je povinen vrátit tematicky kufřík či elektronickou tužku ve stanoveném termínu.

·         V případě poškození či ztráty kufříku či elektronické tužky a jeho komponentů je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.