Knihovní řád

Hlava I.

Základní ustanovení

čl. 1

(1) Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm (dále jen MěK) se nachází na ul. Dr. Parmy 254 a je součástí Městského kulturního střediska, které je organizační složkou Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm zřízenou na základě Zřizovací listiny vydané městem Frenštát p. R., a to ke dni 1. 1. 2001 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2000, č. j. 70/15 podle par. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a podle par. 24 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

(2) MěK je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 1611/2002. MěK je základní knihovnou ve smyslu zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovnický zákon), a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené.

 

čl. 2

(1) Knihovní řád MěK (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž MěK poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(2) Knihovní řád je vydán podle § 4 odst. 7 knihovního zákona.

 

 

Hlava II.

Vymezení základních pojmů

čl. 3

(1) Provozní den – den, ve kterém knihovna poskytuje službu absenčního půjčování a umožňuje vracet vypůjčené knihovní jednotky.

(2) Knihovní jednotka - každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž speciální obal, sluchátka, elektronické zařízení apod.

(3) Knihovní fond - soubor veškerých knihovních jednotek, které MěK zpřístupňuje svým uživatelům.

(4) Volný výběr - část knihovního fondu, která je uživateli přístupná, bez zprostředkování knihovníkem.

(5) Uživatel knihovny (dále jen uživatel) - každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MěK, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

(6) Registrovaný čtenář knihovny (dále jen čtenář) - uživatel, který vstoupil s MěK do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MěK umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.

(7) Registrační období - časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu MěK poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

(8) Každá výpůjčka z knihovního fondu - je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MěK výslovné svolení (podle ustanovení čl. 32), aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny. Pro dočasné poskytnutí práva užití autorského díla, které knihovna poskytne čtenáři, se ustanovení o výpůjčce použijí přiměřeně.

(9) Výpůjční lhůtou - doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MěK při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

(10) Čtenářské konto – záznam o vzájemných právech a povinnostech MěK a čtenáře vedený prostředky výpočetní techniky.

 

Hlava III.

Služby uživatelům

čl. 4

(1) MěK poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, rešeršní, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) MěK umožňuje využívat knihovní fond a katalog svého knihovního fondu.

(3) MěK umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MěK a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MěK. MěK umožňuje přístup k internetu.

(4) MěK za úhradu stanovenou v článku IV. přílohy č. 1 knihovního řádu umožňuje z fondu MěK zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30a autorského zákona.

(5) MěK pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce.

(6) MěK informuje o svých službách na internetové adrese „www.knihovnafrenstat.cz“, v knihovně a dalšími vhodnými prostředky.

(7) Nad rámec dosavadních služeb MěK může experimentálně poskytovat nové služby. MěK si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na úhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které MěK pro tuto službu předem stanoví.

(8) MěK může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MěK nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MěK nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

 

Hlava IV.

Základní povinnosti uživatelů

čl. 5

(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

(3) Všechny služby MěK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MěK, a způsobem, který není na újmu činnosti MěK a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MěK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

(5) Při práci s výpočetní technikou, s audiálním, reprografickým a jiným technickým zařízením MěK je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MěK. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

(6) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.
 

čl. 6

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

(1) Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů MěK sleduje a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny.

(2) Záznamy pobytu MěK pořizuje pouze za účelem ochrany majetku a knihovního fondu a zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých.

(3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být předány veřejnému úřadu jen v souladu s účelem podle odst. (2).

(4) Záznamy pobytu MěK uchovává 3 dny, případně po dobu nezbytnou k naplnění účelu podle odst. (2).


 

čl. 7

(1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(2) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

(3) Uživatel je na výzvu zaměstnance MěK povinen předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.

 

Hlava V.

Služby určené registrovanému čtenáři

čl. 8

(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 10.

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky podle čl. 37 až čl. 39.

(5) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku MěK k vymezeným účelům.

(6) Registrovaný čtenář má právo si rezervovat předem na určitou dobu přístup k internetu.

(7) MěK může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.
 

čl. 9

Vedoucí MěK může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Vedoucí tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MěK,

b) dluží alespoň 5 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo

c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád,

d) opakovaně nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo

e) má vůči MěK opakovaně splatný peněžní dluh.


 

čl. 10

Meziknihovní výpůjční služby

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MěK a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona za úhradu stanovenou v čl. VI přílohy č. 1 knihovního řádu.

 

čl. 11

Přístup ke čtenářskému kontu

(1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně.

(2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněno heslem.

(3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MěK, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

(4) Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(5) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MěK.

 

Hlava VI.

Registrace čtenáře

čl. 12

Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

(1) Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel usazený v České republice, který tuto skutečnost doloží.

(3) Usazenost se dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti veřejnou listinou možné, může MěK připustit doložení usazenosti jiným věrohodným způsobem; v takovém případě se lhůta pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí přihlášky čtenáře dle čl. 16 prodlužuje na jeden měsíc.

(4) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

(5) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.


 

čl. 13

Registrace čtenáře mladšího 15 let

(1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

(2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

(3) Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem může být též zákonný zástupce.

 

čl. 14

Ustanovení k ručiteli podle čl. 13

(1) Ručitel, který je fyzickou osobou, musí být zletilý, plně svéprávný, splňovat podmínky pro zápis za čtenáře MěK, a současně nesmí mít on ani jiný čtenář, za kterého ručí, vůči MěK splatný dluh.

(2)Ručitel musí být registraci osobně přítomen, prokázat svou totožnost a ručitelské prohlášení podepsat v přítomnosti zaměstnance MěK. Platí pouze v případě registrace čtenáře mladšího 8 let (včetně).

(3) Osobní přítomnost ručitele není nutná, pokud jeho podpis pod zárukou za splnění závazků žadatele o registraci bude úředně ověřen a žadatel prokáže, že ručitel splňuje podmínky odst. (1) nebo (2), např. předložením občanského průkazu ručitele.

(4) Ručitel žadatele mladšího 15 let též nemusí být osobně přítomen, pokud je zároveň jeho zákonným zástupcem a žadatel při registraci hodnověrně prokáže svou totožnost zpravidla průkazem obsahujícím jméno, příjmení, datum narození a fotografii.


 

čl. 15

Registrace právnické osoby

(1) Právnická osoba se sídlem nebo s odštěpným závodem umístěným v České republice požádá MěK o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím odštěpného závodu nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které MěK vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.

(2) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.

(3) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby MěK vydala čtenářský průkaz.


 

čl. 16

Společné ustanovení pro registraci všech osob

MěK je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.


 

čl. 17

Vznik právního vztahu

Právní vztah mezi MěK a žadatelem vznikne, jakmile MěK se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MěK vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

 

čl. 18

Více souběžných registrací

Duplicitní registrace fyzické osoby za čtenáře MěK není přípustná.

 

 

Hlava VII.

Ochrana osobních údajů

čl. 19

Zpracovávané osobní údaje

(1) MěK zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(2) MěK zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a) poskytování služeb čtenářům,

b) ochrany majetku MěK a knihovního fondu,

c) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců MěK,

d) statistického hodnocení činnosti MěK,

e) evidence pohledávek a účetních operací,

f) postupu při vyřizování žádostí čtenářů,

g) informování o službách poskytovaných MěK.

(3) Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho

a) jméno a příjmení,

b) pohlaví,

c) datum narození,

d) kontaktní adresa v ČR,

e) druh a číslo osobního dokladu,

f) a stát, který tento doklad vydal.

(4) Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

(5) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

a) další adresa,

b) e-mailová adresa,

c) telefon,

d) akademické tituly,

e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P.

(6) Základní údaje a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

(7) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

(8) Údaje dle odst. 5 písm. a) až d) uvede čtenář, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MěK využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. Údaj dle odst. 5 písm. e) uvede, pokud chce čerpat výhody, které MěK poskytuje držitelům průkazu.

(9) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o

a) čtenářských průkazech,

b) provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,

c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,

d) rezervaci knihovní jednotky,

e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MěK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,

f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

(10) Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

(11) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěK učinila vůči čtenáři či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MěK a jak tento úřad o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými čtenář dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.


 

Čl. 19a

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

(1) Práva čtenáře jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

(2) Čtenáři na jeho žádost MěK poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MěK poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

(3) Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí MěK údaje správné. Základní údaje registrovaného čtenáře dle čl. 19 odst. (3) s výjimkou kontaktní adresy, je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle čl. 27 knihovního řádu. Kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefon může čtenář věku alespoň 15 let změnit též online po přihlášení do svého čtenářského konta.

(4) Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že MěK zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MěK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěK odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti čtenáře se užije přiměřeně ust. Hlavy XII. knihovního řádu (Reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

(5) Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na tím pověřenou osobu v MěK, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 

čl. 20

Uchovávání osobních údajů

(1) Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce MěK uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou

a) přihláška čtenáře,

b) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost

c) účetní a právní doklady

(2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

(3) Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce a ručitele, MěK uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 19 a změny v nich provedené.

(4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazeném serveru a fyzicky oddělené datové síti. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání soubor bezpečnostních opatření, který je několikaúrovňový.

(5) Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele MěK uchovává na archivních médiích, která uchovávají stav databází uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu. K archivním médiím přistupuje pouze odpovědný zaměstnanec na základě zvláštního pověření vedoucí MěK. V případě nutné obnovy počítačové databáze nejsou z archivních médií obnovovány údaje anonymizované podle čl. 21 odst. (10).

(6) MěK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi [čl. 51 odst. (5) a čl. 56]. K zajištění přenosu informací nebo správě systémů může MěK využívat služeb třetích stran. MěK ošetří smluvně zpracování osobních údajů s důrazem na jejich zabezpečení a soulad se zákonnými požadavky. Seznam takových subjektů bude zveřejněn na webových stránkách knihovny a též dostupný v tištěné formě na vyžádání.


 

čl. 21

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1) MěK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MěK vyplněnou přihlášku.

(2) Osobní údaje čtenáře MěK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěK žádný dluh.

(3) Osobní údaje čtenáře MěK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období [čl. 25 odst. (2)] uplynul jeden rok, a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MěK. Na žádost čtenáře uchovává MěK osobní údaje vždy o jeden rok déle.

(4) Účetní údaje MěK likviduje po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce.

(5) MěK nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím vedoucího MěK podle čl. 9 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(6) Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře likviduje MěK spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

(7) Pokud je táž osoba zároveň čtenářem, ručitelem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MěK její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(8) Čtenář, který vůči MěK nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti MěK a výpůjčnímu protokolu MěK. Tyto údaje přitom musejí pocházet z kalendářního roku, od jehož konce uplynulo alespoň šest měsíců. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká (čl. 44).

(9) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MěK skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

(10) Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.


 

Hlava VIII.

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

čl. 22

Čtenářská práva a povinnosti

(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MěK

a) dodržovala knihovní řád,

b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze

k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

a) dodržovat knihovní řád,

b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem

c) a plnit včas a řádně všechny své závazky vůči MěK.


 

čl. 23

(1) MěK může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MěK nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MěK splatný peněžitý dluh.

(2) Zablokovat čtenářská práva může MěK též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo MěK, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

(3) Právo MěK zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.


 

čl. 24

Čtenářský průkaz

(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem.

(2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MěK poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(4) Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit.

(5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Jeho cena je zahrnuta v zápisném.

(6) Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle čl. III přílohy č. 1 knihovního řádu.

(7) Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu je zdarma.

 

čl. 25

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

(1) Čtenářská práva podle čl. 22 trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 21 odst. (2) a (3).

(2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(3) MěK na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář splní všechny podmínky stanovené knihovním řádem. Čtenář je povinen zaplatit poplatek za jedno registrační období [čl. 26 odst. (1)].

(4) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(5) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(6) Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení schválena.


 

čl. 26

Zápisné a poplatek za registrační období

(1) Čtenář při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v čl. I přílohy č. 1 knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období. Podle čl. I přílohy č. 1 knihovního řádu se postupuje i při zaplacení prodloužení čtenářských práv.

 

čl. 27

Prokazování totožnosti po registraci čtenáře

(1) MěK žádá ověření totožnosti čtenáře při

a) prodloužení čtenářských práv podle čl. 25 odst. (6),

b) odblokování čtenářských práv podle čl. 23 odst. (2),

c) změně údajů podle čl. 19 odst. (7) a při změně e-mailové adresy u knihovníka,

d) generování hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,

e) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,

f) výpisu historie konta čtenáře

g) vracení zálohy či přeplatku,

h) vystavení duplikátu průkazu

j) a pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MěK zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.

(2) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. (1) MěK ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby [čl. 15 odst. (1)].

(3) Ověření totožnosti čtenářova zástupce žádá MěK vždy.


 

čl. 28

Prodloužení čtenářských práv s omezením

(1) MěK na žádost čtenáře bezplatně prodlouží, a to i opakovaně, o další rok trvání těch jeho práv, která nejsou spojena s dluhem čtenáře (čtenářská práva s omezením). Čtenářská práva s omezením se nevztahují zejména na poskytnutí absenční výpůjčky podle Hlavy X.

(2) Žádost podle odst. (1) může čtenář podat osobně v knihovně, prostřednictvím internetu či jiným způsobem, který knihovna k tomu účelu nabídne.

(3) Čtenářská práva s omezením skončí uplynutím registračního období, na žádost čtenáře či zahájením registračního období bez omezení podle čl. 25 odst. (6).

 

Hlava IX.

Prezenční výpůjčka

čl. 29

Výpůjčka z volného výběru

(1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile si uživatel vybere knihovní jednotku z volného výběru.


 

čl. 30

Výpůjčka mimo volný výběr

(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje MěK pouze registrovanému čtenáři.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.


 

čl. 31

Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám

(1) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, jsou-li splněny podmínky čl. 32, nebo ji vrátit.

(2) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit

a) jakmile ji nepotřebuje [viz též čl. 42 odst. (2)], nebo

b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve.

(3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MěK nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční [čl. 32 odst. (1)].

(4) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky na místo, odkud byla vypůjčena.

 

 

Hlava X.

Absenční výpůjčka

čl. 32

Smlouva o absenční výpůjčce

(1) MěK se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) MěK uzavře pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(3) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce na jeho čtenářské konto. Výpis čtenářského konta poskytne MěK čtenáři při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá. Podle volby čtenáře mu jej MěK poskytuje v listinné nebo elektronické podobě.
 

čl. 33

(1) Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby,

a) jakmile ji nepotřebuje

b) před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.

(3) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.

(4) Knihovní jednotky je možné vracet i prostřednictvím tzv. biblioschránky (vhozové schránky) umístěné u vchodu do budovy Městského kulturního střediska, a to pouze pokud povaha knihovní jednotky takové vrácení umožňuje bez rizika poškození. Knihovní jednotka je vrácena následující provozní den po vhození do biblioschránky.

 

čl. 34

Výpůjční lhůta

(1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2) Výpůjční lhůta je u všech typů výpůjček 4 týdny. V odůvodněných případech může vedoucí MěK udělit výjimku.

(3) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MěK předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(3) Již běžící výpůjční lhůtu MěK může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(9) Registrovaní čtenáři, kteří dosáhli věku 60 let anebo kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizace, mají právo, aby jim byla paušálně přiznána výpůjční lhůta delší o 14 dnů, a to na 6 týdnů. Tato delší lhůta se nevztahuje na prodlužování výpůjček. Prodlužování výpůjček se řídí dle čl. 35.


 

čl. 35

Prodlužování výpůjční lhůty

(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Prodlužování není přípustné u ostatních knihovních jednotek - elektronická čtečka knih, tematické kufříky, společenské hry, audioknihy, kouzelné čtení Albi a jiné, jak upravuje příloha č. 2 knihovního řádu..

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty, a to 12 týdnů (4 týdny výpůjční lhůta + max. 8 týdnů prodloužená výpůjční lhůta). U čtenářů ve věku 60 let a u držitelů průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizací je tato doba 14 týdnů (6 týdnů výpůjční lhůta + max. 8 týdnů prodloužená lhůta).

(4) Výpůjční lhůta se prodlouží o stejnou dobu, jaká uplynula od okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení. Výjimku tvoří čtenáři ve věku 60 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a organizace, kde se liší výpůjční lhůta a prodloužená výpůjční lhůta jak uvedeno v bodě 3, čl. 35.

(5) Výpůjční lhůta se čtenáři prodlouží v případě, že o prodloužení požádá osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem na adrese „knihovna@mufrenstat.cz“. Rovněž si čtenář může prodloužit výpůjční lhůtu sám, a to prostřednictvím webových stránek www.knihovnafrenstat.cz, kde po přihlášení do svého čtenářského konta změnu provede. Čtenáři se prodlužují vždy výpůjční lhůty, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

(6) Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, MěK bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. MěK tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. MěK z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.
 

čl. 36

Opětovná výpůjčka

(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu výpůjční lhůty vrátit a může si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (čl. 52). Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek MěK za čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

(3) Knihovní jednotku podle odst. (1) si může vypůjčit i jiný čtenář.

(4) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

 

čl. 37

Rezervování knihovní jednotky

(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití. Maximální počet rezervací je 10 knihovních jednotek.

(2) Rezervování provádí MěK na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele.

(3) Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit MěK náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v čl. V přílohy č. 1 knihovního řádu.

(4) Při zadání rezervace uvádí čtenář datum, do kdy má o rezervovanou knihovní jednotku zájem. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle odst. (3).

(5) MěK může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení rezervace MěK čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.
 

čl. 38

(1) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(2) O splnění rezervace uvědomí MěK čtenáře způsobem, který si čtenář zvolil při registraci (vyrozuměním elektronicky, anebo posláním sms).

(3) MěK nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě. To neplatí, pokud nedoručení nebo pozdní doručení nastalo zaviněním MěK.

(4) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá jeden týden. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit náklad MěK podle čl. 33 odst. (2).

(5) V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty podle odst. (4) o jeden týden.

(6) Čtenář může předem pozastavit splnění rezervace, a to až do odvolání. Pozastavením rezervace neztrácí své pořadí. Pozastavení nebrání ve splnění rezervací jiných čtenářů.
 

čl. 39

(1) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

(2) Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklady MěK podle čl. 37 odst. (3).

 

 

Hlava XI.

Společná ustanovení o výpůjčkách

čl. 40

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem, nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.
 

čl. 41

(1) Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.

(3) Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.


 

čl. 42

(1) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji

a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,

b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám [s výjimkou podle odst. (2)].

(2) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku

a) užívat pro vlastní potřebu,

b) bezplatně přenechat k užití osobě navzájem blízké a

c) přenechat jiné osobě v případě postupu podle čl. 36 odst. (3). Předáním knihovní jednotky se však uživatel vůči MěK nezbavuje povinností podle odst. (1) knihovní jednotku včas a řádně vrátit apod.


 

čl. 43

Výpůjční limity

(1) V celé MěK může mít registrovaný čtenář současně vypůjčeno nejvýše čtyřicet knihovních jednotek.

(2) Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše dvacet knihovních jednotek, které jsou zvukovým dokumentem.

(3) Čtenář mladší 15 let má limity vymezené odst. (1) a (2) snížené na polovinu. Na písemně projevené přání čtenářova zákonného zástupce MěK snížení limitů neuplatní. Zákonný zástupce týmž způsobem může určit, že limit bude nižší.

(4) Jednorázově registrovaný čtenář může mít současně vypůjčené nejvýše tři knihovní jednotky.

 

 

Hlava XII.

Reklamační řád

čl. 44

Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)

a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MěK poskytla,

b) s tím, že mu služba ze strany MěK poskytnuta nebyla, ač měla být,

c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MěK poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo

d) s jakoukoliv další skutečností týkající se MěK,

má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

 

čl. 45

Obsah reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má MěK odeslat vyřízení reklamace.


 

čl. 46

(1) Reklamace se podává ústně nebo písemně v knihovně.

(2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MěK může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

(3) Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu „knihovna@mufrenstat.cz“.


 

čl. 47

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou pro vyřízení reklamace je vedoucí knihovny, popř. jiná osoba pověřená vyřizováním reklamací.

 

čl. 48

Lhůta a forma vyřízení reklamace

(1) Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(2) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

 

čl. 49

Stížnost řediteli Městského kulturního střediska

Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli Městského kulturního střediska.

 

Hlava XIII.

Závazek čtenáře

čl. 50

Plnění závazku

(1) Nepeněžitý i peněžitý závazek, včetně vrácení výpůjčky, je možno plnit v MěK, kde vznikl.

(2) MěK může umožnit též bezhotovostní plnění peněžitého závazku.

(3) Po podání žaloby lze plnit dluh v MěK.

(4) MěK je povinna přijmout plnění závazku i od osoby odlišné od čtenáře (dlužníka), je-li jednoznačné, za koho je závazek plněn.
 

čl. 51

Prodlení se splněním závazku

(1) Je-li čtenář v prodlení se splněním závazku, MěK má právo čtenáře o splnění závazku upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté závazek splněn, MěK má právo postupovat podle čl. 56.

(2) MěK čtenáře upomíná nejprve e-mailem (případně zasláním SMS), poté upomíná na adresu jeho trvalého pobytu, pokud čtenář pro styk s MěK nezvolí korespondenční adresu. Předžalobní výzvu posílá MěK na adresu trvalého pobytu čtenáře uvedenou v jeho čtenářské přihlášce.

(3) Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, MěK mu odesílá pouze upomínky e-mailem (případně zasílá SMS). Upomínku, další upomínky a předžalobní výzvu MěK odesílá jeho zákonnému zástupci (popř. ručiteli) na adresu trvalého pobytu

(4) Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji MěK odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

(5) Čtenář je povinen MěK nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny vyplacené třetím osobám. Paušální výši některých náhrad stanoví čl. IX přílohy knihovního řádu.

(6) Splatnost nákladů za upomínku nebo předžalobní výzvu nastává dnem jejího odeslání.


 

čl. 52

Zpozdné

(1) V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MěK zaplatit smluvní pokutu (dále jen zpozdné). Tutéž povinnost má čtenář i v případě události podle čl. 54 odst. (1), a to až do uzavření dohody o způsobu náhrady škody [čl. 54 odst. (3)].

(2) Zpozdné se počítá ke každé výpůjčce zvlášť, a to za každý byť i započatý provozní den, a to až do jejího vrácení. V případě prodlení s vrácením knihovních jednotek uvedených v čl. 37 odst. (2) se počítá zpozdné za každý byť i započatý provozní den knihovny, v níž má být výpůjčka vrácena. Výši zpozdného za jeden den prodlení stanoví čl. VIII přílohy knihovního řádu.

(3) Zpozdné se počítá jen za první rok prodlení. Další postup MěK se řídí čl. 53. a čl. 56.

(4) Zpozdné je splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.

(5) Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

(6) Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

(7) Zpozdným je utvrzena povinnost vrátit vypůjčenou knihovní jednotku včas a řádně. Zaplacení zpozdného nezbavuje čtenáře povinnosti vrátit knihovní jednotku, případně ji nahradit podle čl. 54.


 

čl. 53

Prodlení s vrácením delším než rok

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a MěK do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MěK stanoví obdobně podle čl. 54.

 

čl. 54

Náhrada vypůjčené knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její ztrátě či zničení během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou knihovní jednotku je považována i knihovní jednotka neúplná či zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu dále upotřebitelná

(2) O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny nebo její pověřený zaměstnanec. Náhradu je možné provést

a) věcnou náhradou nebo

b) v penězích.

Na základě této volby uzavře MěK se čtenářem dohodu o náhradě škody. Dokud není tato dohoda uzavřena, oznámení škody nemá právní význam, zejména není překážkou prodlení podle čl. 51 a práva MěK na zpozdné podle čl. 52.

(3) Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě nákladů podle čl. VII. přílohy knihovního řádu.

(4) V penězích se škoda hradí částkou, za kterou byla vypůjčená knihovní jednotka pořízena a paušální částkou stanovenou v čl. VII.

(5) Je-li prostřednictvím biblioschránky vrácena zničená knihovní jednotka, o způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny nebo jí pověřená osoba. MěK informuje čtenáře e-mailem či telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

(6) Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní a věcné náklady MěK na úkony související s likvidací škody.
 

čl. 55

Náhrada poškozené knihovní jednotky

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k jejímu poškození během doby, kdy ji měl vypůjčenou.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí zjevné poškození, které významně snižuje možnost užití či kvalitu knihovní jednotky. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

(3) Škoda se stanoví podle čl. VII přílohy č. 1 knihovního řádu, pokud není škoda zjevně vyšší. V takovém případě MěK čtenáři vyčíslí výši škody v jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne, není-li jiná dohoda.

(4) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.

 

čl. 56

Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů MěK může chránit svá práva

a) u soudu,

b) u orgánů činných v trestním řízení,

c) odprodejem pohledávky jiné osobě,

d) nebo dalším zákonem předvídaným způsobem.

 

čl. 57

(1) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo její pověřená osoba. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(2) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.
 

čl. 58

Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy použijí přiměřeně.

 

 

Hlava XIV.

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

čl. 59

Zveřejnění knihovního řádu

(1) Knihovní řád je zpřístupněn

a) k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě,

b) na internetových stránkách MěK na adrese „www.knihovnafrenstat.cz,

c) každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma a

d) případně i jiným vhodným způsobem.

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění.


 

čl. 60

Zveřejnění změn knihovního řádu

(1) Změny Knihovního řádu MěK oznámí uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností

a) v knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,

b) na internetových stránkách MěK

c) a jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.

(2) Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.

 

 

Hlava XV.

Výjimky z knihovního řádu

čl. 61

(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

(2) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

 

 

Hlava XVI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

čl. 62

Ustanovení přechodná

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2) Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny.

(3) Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto znění knihovního řádu se řídí podle dříve platného znění knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto zněním knihovního řádu.

(4) Smluvní pokuty, na něž MěK vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce knihovní jednotky, jejíž včasné a řádné vrácení zpozdné utvrzuje.


 

čl. 63

Rozhodný právní řád a pravomoc soudu

(1) Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů na jedné straně a MěK na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.

(2) Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy České republiky.

 

 

Příloha Knihovního řádu MěK č. 1 (CENÍK)

čl. I

 

Zápisné včetně poplatku za první registrační období a každé další prodloužení o jeden rok

 

pro čtenáře věku alespoň 15 let

 

 

100 Kč

 

pro čtenáře věku do 15 let, studenti do 26 let (nutno se prokázat)

 

 

50 Kč

 

důchodci nad 60 let, ZTP a ZTP/P

 

 

70 Kč

 

pro čtenáře nad 80 let                

 

 

ZDARMA

 

právnické osoby (organizace)

 

 

200 Kč

 

jednorázová registrace

 

 

20 Kč

 

čl. II

 

Vratné zálohy

 

záloha při jednorázové registraci

 

 

100 Kč

 

čl. III

 

Duplikát čtenářského průkazu a poškození čárového kódu

 

duplikát průkazu nebo poškození čárového kódu

 

 

20 Kč

 

čl. IV

 

Tiskové rozmnoženiny

 

za ČB kopii textu jedné strany  A4

 

 

2 Kč

 

za ČB kopii oboustrannou A4

 

 

4 Kč

 

za ČB tisk jedné strany  A4 z internetu a jiné

 

 

2 Kč

 

čl. V

 

Rezervování knihovní jednotky

 

za rezervování knihovní jednotky

 

 

0 Kč

 

za zaslání vyrozumění o splnění rezervace e-mailem nebo SMS

 

 

0 Kč

 

čl. VI

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

 

paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky

 

 

80 Kč

 

čl. VII

 

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách

 

náhrada ztracené nebo zničené a dále neupotřebitelné knihovní jednotky (knihy, e-čtečky, deskové hry a jiné)

 

pořizovací cena + 100 Kč

 

náhrada ztraceného nebo zničeného (dále neupotřebitelného) časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku

pořizovací cena + 50 Kč

 
 

náhrada knihovnického a knihařského zpracování výrazně poškozené knihovní jednotky (čl. 55)

 

120 Kč

 

náhrada oprav elektronického zařízení způsobené nedovolenou manipulací

dle skutečných nákladů na opravu

 

čl. VIII

 

Zpozdné

 

za každou knihovní jednotku a provozní den

 

 

1 Kč

 

čl. IX.

 

Upomínky a soudní vymáhání dluhu

 

předžalobní výzva odeslaná doporučeně v ČR

 

 

100 Kč

 

předžalobní výzva odeslaná doporučeně mimo ČR 

 

150 Kč

 

smluvní pokuta za podání žaloby

 

 

2000 Kč

 

čl. X

 

Ostatní

 

půjčení čtečky elektronických knih (vratná záloha)

   

500 Kč

 

obalování

 

 

A6/2 Kč

 
 

 

 

A5/4 Kč

 
 

 

 

A4/7 Kč

 
 

 

 

A3/13 Kč

 

čl. XI.

 

Používání internetu

 

registrovaní čtenáři

 

 

0 Kč

 

neregistrovaní čtenáři

 

 

                                         0 Kč/30 min. každá další min./1 Kč

 

 

 

Příloha Knihovního řádu MěK č. 2

 

Pravidla půjčování knihovních jednotek MěK Frenštát p. R - čtečka elektronických knih

 • Elektronické čtečky jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dospělé čtenáře.

 • Půjčují se absenčně na jeden měsíc bez možnosti prodloužení na vratnou zálohu 500,- Kč.

 • Čtečku si mohou vypůjčit pouze registrovaní čtenáři starší 15 let s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 • Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení totožnost platným občanským průkazem.

 • Při půjčování čtečky je s každým čtenářem uzavřen předávací protokol, ve kterém jsou stanoveny všechny podmínky.

 • Před půjčováním je zkontrolována funkčnost čtečky, obsluha čtenáře seznámí se základním ovládáním čtečky.

 • Čtečka je půjčována s knihami staženými na paměťovou kartu, které jsou dle autorského zákona volnými díly. Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.

 • Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. Při vracení je čtenář povinen počkat dokud obsluha nezkontroluje její funkčnost.

 • V případě nevrácení čtečky ve stanovené lhůtě, účtuje MěK zpozdné dle platného ceníku (příloha č. 1 knihovního řádu, čl. VIII)

 • V případě poškození či ztráty příslušenství nebo čtečky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu dle přílohy č. 1. (čl. VII.) knihovního řádu.

 • Při vracení čtečky obdrží čtenář potvrzení a je mu vrácena záloha po započtení případných pohledávek.

 • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád MěK.


 

Pravidla půjčování knihovních jednotek MěK Frenštát p. R. – deskové hry (společenské hry), tematické kufříky a elektronické tužky

 • Deskové hry, tematické kufříky i elektronické tužky jsou zaevidovány a půjčovány na oddělení pro dětské čtenáře.

 • Půjčují se absenčně, a to pouze jedna knihovní jednotka daného druhu (hra, kufřík, elektronická tužka) na jeden měsíc, bez možnosti prodloužení, bez nutnosti uhradit vratnou zálohu.

 • Deskovou hru, kufřík nebo elektronickou tužku si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 • Čtenářům mladším 15 let se desková hra (kufřík, elektronická tužka) půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

 • Před půjčením je zkontrolován obsah hry (kufříku) a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry (kufříku).

 • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru (kufřík, elektronickou tužku) ve stanoveném termínu.

 • V případě nevrácení deskové hry (kufříku, elektronické čtečky) ve stanovené lhůtě, účtuje MěK zpozdné dle platného ceníku (příloha č. 1 knihovního řádu, čl. VIII)

 • V případě poškození či ztráty části (komponentu), bez které je tato desková hra (kufřík, elektronická tužka) nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (kufříku, elektronické tužky)

 • V případě poškození či ztráty komponentů deskové hry (kufříku, elektronické tužky), který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 14 dnů od vrácení hry (kufříku, elektronické tužky), popř. do data dle dohody s knihovníkem.

 • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád MěK.

 

Tímto se ruší knihovní řád ze dne 27. dubna 2016.


 

Toto znění je účinné od 27. června 2018.